ให้เราดูแลคุณ และคนที่คุณรัก
เราพร้อมเคียงข้างคุณ ทุกเรื่องประกันภัย

คุณ กฤติยาณี สมท่า (นี)

ผู้จัดการ สำนักงานใหญ่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
  086-4249939
ID Line: neemtl   krittiyani.s@muangthai.co.th
เลขที่ใบอนุญาต 5701063148ประกัน Keyman ผู้บริหาร/ลดหย่อนภาษี

กรมธรรม์ประกันชีวิต
อดีต
 • Hello worldคุ้มครองชีวิต
 • คุ้มครองโรคร้ายแรง ค่ารักษาพยาบาล
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ
 • ชดเชยรายวัน
 • ชดเชยรายได้
 • คุ้มครองทุพพลภาพ
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • คุ้มครองสุขภาพ Hello world Hello world
ปัจจุบัน
 • ประกันชีวิตควบการลงทุน
 • ประกันชีวิตเพื่อเกษียณอายุ
 • สิทธิภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • สิทธิภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • ประกันชีวิตควบสุขภาพ
 • ปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ 
 
บริหาร : คือ ผู้มีศิลปะในการใช้คนให้ทำงานให้ตนจนประสบความสำเร็จและ

มีความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ 3 ส่วนคือ

 1. Direction ผู้บริหารคือ ผู้ที่มีหน้าที่ในการสร้างวิสัยทัศน์และแนวทางเดินที่ชัดเจน
 2. Motivation ผู้บริหารคือ ผู้ที่สามารถสร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นทีมงานได้
 3. Organizationผู้บริหารคือผู้ที่สามารถบริหารจัดการทั้งทีมงานและควบคุมการเดินทาไปสู่ความสำเร็จได้

ดังนั้น พอสรุปได้ว่าผู้บริหารคือผู้ที่นำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จ โดยมีวิสัยทัศน์
และแนวทางที่ชัดเจน ด้วยการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้แก่ทีมงาน

ประโยชน์ของการประกันชีวิตผู้บริหาร ในด้านของบริษัท
 1. ประกันชีวิตผู้บริหาร เพื่อเป็นสวัสดิการเพิ่มเติม 
 2. ประกันชีวิตผู้บริหาร เพื่อเพิ่มรายจ่าย เพื่อลดกำไร ทำให้เสียภาษีนิติบุคคลน้อยลง
 3. ประกันชีวิตผู้บริหาร เพื่อลดรายจ่ายต้องห้าม ดีกว่าการสร้างรายจ่ายที่เป็นรายจ่ายต้องห้าม
 4. ประกันชีวิตผู้บริหาร เพื่อกำหนดมาตรฐานทางบัญชีให้เหมาะสม กำไรต่อยอดขายไม่สูงเกินไป สำหรับกิจการที่ไม่ค่อยมีค่าใช้จ่าย
 5. ประกันชีวิตผู้บริหาร เพื่อลดเงินกู้ยืมกรรมการ บางกิจการเจ้าของนำเงินบริษัทไปซื้อทรัพย์สิน ใช้จ่ายส่วนตัว ทำให้มีปัญหาเงินกู้ยืมกรรมการ ดังนั้นแทนที่จะซื้อประกันชีวิตส่วนตัว ก็ทำเอกสารให้เป็นบริษัทจ่ายให้ เงินคืนตามเงื่อนไขซึ่งไม่ต้องเสียภาษี ก็นำมาคืนให้กับบริษัท ลดบัญชีเงินกู้กรรมการ
 6. ประกันชีวิตผู้บริหาร เพื่อคุ้มครองภาระหนี้สิน กรณีกิจการใช้สินเชื่อธนาคาร ซึ่งมักจะต้องนำทรัพย์สินไปค้ำประกันวงเงินกู้
 7. ประกันชีวิตผู้บริหาร เพื่อวางแผนการเงินของกิจการ หากผู้บริหารหรือคีย์แมนเสียชีวิต กิจการอาจประสบปัญหายอดขายตก ผู้บริหารคนใหม่อาจต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหา ซึ่งหากมีเงินสดสำรองไว้ในระบบ จะช่วยแก้ปัญหาได้
ประโยชน์ของการประกันชีวิตผู้บริหาร ในด้านของกรรมการบริษัท
 • ประกันชีวิตผู้บริหาร เพื่อสะสมทรัพย์ เป็นการออมเงินในอนาคตไว้ใช้จ่ายเอง หรือเป็นทุนการศึกษาบุตร
 • ประกันชีวิตผู้บริหาร เพื่อกระจายการลงทุน
 • ประกันชีวิตผู้บริหาร เพื่อวางแผนการเงิน เพื่อการเกษียณ
 • ประกันชีวิตผู้บริหาร เพื่อคุ้มครองหนี้สิน
 • ประกันชีวิตผู้บริหาร เพื่อวางแผนมรดก โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการทางศาลให้ยุ่งยาก
 • ประกันชีวิตผู้บริหาร เพื่อคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิตผู้บริหาร เพื่อวางแผนภาษี โดยลดหย่อนภาษีได้สูงสุดปีละ 100,000 บาท
ลดหย่อนภาษีนิติบุคคล
       การเปลี่ยนภาษีนิติบุคคล ให้กลับกลายเป็นรายได้ เปลี่ยนรายจ่ายให้กลายเป็นสวัสดิการในรูปเงินออมพร้อมความคุ้มครองของกรรมการบริษัท โดยถูกต้องตามกฏหมายและเป็นที่ยอมรับจากสรรพากร เป็นวิธีการหนึ่งที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการหน้าที่ของฝ่ายบัญชี ในการจัดทำบัญชีรายได้ และค่าใช้จ่าย เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีนิติบุคคล ซึ่งจะต้องหาวิธีการที่จะลดภาระภาษีให้มากที่สุด โดยการหาค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อการเสียภาษีที่น้อยลง และจะดีแค่ไหนถ้าเสียภาษีปีละ 10 ล้าน แต่ได้คืนมา 3 ล้าน ด้วยวิธีซื้อสินค้าที่เป็นเงินสดที่สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีนิติบุคคลได้
วิธีการวางแผนลดหย่อนภาษีนิติบุคคล
    การซื้อประกันชีวิตให้กรรมการ เป็นทางเลือกหนึ่งด้วยวิธีการนำเอาผลกำไรไปแปลงเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท ในรูปแบบ ของกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยนำกรมธรรม์ประกันชีวิตไปเป็นเครื่องมือในการจัดระบบภาษีให้กับนิติบุคคล ซึ่งนำไปเป็นรายจ่ายได้ 100% ตามที่จ่ายจริง และไม่เสียเปล่า ทั้งนี้ยังเป็นช่องทางที่ถูกต้องตามกฏหมาย และกรมสรรพากรยอมรับ พอจะสรุปดังนี้
 • เป็นการใช้รายได้ของนิติบุคคล (บริษัท) ชำระเบี้ยประกันชีวิตแทนกรรมการ/พนักงาน เพราะบริษัทนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ (ตัดเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้)
 • บริษัทเสียภาษีนิติบุคคลลดลงเพราะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นจากเบี้ยประกันชีวิตที่เป็นค่าสวัสดิการพนักงานและกรรมการบริษัทซึ่งสามารถนำไปลดหย่อนภาษีนิติบุคคลซึ่งกรมธรรม์ประกันชีวิตก็จะกลายเป็นเงินออมให้ กับ พนักงานตลอดสัญญา ประกอบกับระหว่างอายุกรมธรรม์พนักงานของบริษัทยังได้รับความคุ้มครองอีกด้วย 
 • เป็นการจ่ายเงินผ่านระบบของบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
นี่คือวิธีการประหยัดภาษี โดยนำเอาเบี้ยประกันชีวิตที่บริษัทออกให้กรรมการ ไปลดหย่อนภาษีนิติบุคคล ซึ่งสามารถสร้างประโยชน์ได้หลายทาง
ประกัน KEY MAN เพื่อประหยัดภาษี
ท่านเห็นด้วยไหมว่า....หัวใจที่สำคัญที่สุดก็คือ "ผู้ที่ทำเงินให้กับธุรกิจของท่าน" นั่นก็คือกลุ่ม KEYMAN คู่หูมือซ้ายและมือขวา ในบริษัทท่านนั่นเอง ซึ่งหากบุคคลเหล่านี้เกิดอะไรขึ้น จะมีผลกระทบกับธุรกิจของท่านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย... อย่าปล่อยให้โอกาสในการลงเงิน เพื่อคุ้มครองดีย์แมน พร้อมรับผลประโยชน์ตอบกับในรูปแบบภาษี ลอยนวน
(สำหรับ บริษัทฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน กิจการร่วมค้า มูลนิธิหรือสมาคม)
แต่นอกเหนือจากผลประโยชน์ในรูปตัวเงินแล้ว หัวใจที่สำคัญที่สุดก็คือ " ผู้ที่ทำเงินให้กับธุรกิจของท่าน นั่นก็คือกลุ่ม KEY MAN คู่หูคู่ใจมือซ้ายและมือขวา ในบริษัทท่านนั่นเอง ซึ่งหากบุคคลเหล่านี้ เกิดอะไรขึ้น จะมีผลกระทบกับธุรกิจของท่านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้.... อย่าปล่อยให้โอกาสในการลงเงินเพื่อคุ้มคอรง " คีย์แมน " พร้อม รับผลประโยชน์ตอบกลับในแง่ของภาษี กลับคืนสู่บริษัทของท่าน
" อย่าทำเงินร่วงหล่นหาย "
ปัญหาของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ที่สรรพากรไม่ให้ คือ มีการเลี่ยงภาษี
กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
  


 
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลทุกช่อง ให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยค่ะ
ติดต่อผ่านทาง LINE

หรือ

Contact Us