ให้เราดูแลคุณ และคนที่คุณรัก
เราพร้อมเคียงข้างคุณ ทุกเรื่องประกันภัย

คุณ กฤติยาณี สมท่า (นี)

ผู้จัดการ สำนักงานใหญ่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
  086-4249939
ID Line: neemtl   krittiyani.s@muangthai.co.th
เลขที่ใบอนุญาต 5701063148แฮปปี้ ลีฟวิ่ง (Happy living)

  

จุดเด่น
1. คุ้มครองการเจ็บป่วยครอบคลุมถึง 30 โรคร้ายแรง หรือ
2. คุ้มครองการเสียชีวิตที่เกิดจากการเจ็บป่วย  หรืออุบัติเหตุ
3. รับผลประโยชน์เป็นเงินก้อน  ให้คุณจัดสรรค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเองเงื่อนไขการรับประกันภัย
1. อายุที่รับประกันภัย  :  18 – 64 ปี
2. การชำระเบี้ยประกันภัย  :   รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน, รายเดือน (เป็นไปตามกรมธรรม์หลัก)
3. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ  100,000 บาท  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
4. การตรวจสุขภาพ :   เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด 
5. สัญญาเพิ่มเติมนี้สามารถซื้อแนบท้ายได้ทั้งกรมธรรม์รายใหม่และกรมธรรม์รายเก่า

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง  ตามสัญญาเพิ่มเติมมีทั้งหมด 6 ข้อ
ไม่คุ้มครองการเสียชีวิตซึ่งเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1. การฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปีนับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุเนื่องจากสัญญาขาดผลบังคับครั้งสุดท้าย
2. การเสียชีวิตจาก  สงคราม  หรือ  การจลาจล  หรือ  การก่อการร้าย 
3. การเจ็บป่วยหรือการผ่าตัด  ที่เป็นมาก่อนทำประกันภัย  หรือภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทตกลงรับประกันภัย  หรือวันต่ออายุ  เนื่องจากสัญญาขาดผลบังคับครั้งสุดท้าย  เป็นต้น


หมายเหตุ
: เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ ไม่สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศ อธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
  


 
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลทุกช่อง ให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยค่ะ
ติดต่อผ่านทาง LINE

หรือ

Contact Us