ให้เราดูแลคุณ และคนที่คุณรัก
เราพร้อมเคียงข้างคุณ ทุกเรื่องประกันภัย

คุณ กฤติยาณี สมท่า (นี)

ผู้จัดการ สำนักงานใหญ่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
  086-4249939
ID Line: neemtl   krittiyani.s@muangthai.co.th
เลขที่ใบอนุญาต 5701063148Happy Lady & Plus แฮปปี้เลดี้ พลัส

 

เงื่อนไขการรับประกัน
เพศหญิง อายุ  18 - 50 ปี  ทั้งสัญญาเพิ่มเติม แฮปปี้ เลดี้  และสัญญาเพิ่มเติม แฮปปี้ เลดี้ พลัส

แฮปปี้เลดี้ พสัส

* โรคร้ายแรง  หมายถึง  ในกรณีที่ผู้เอาประกันได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์และบริษัทฯได้พิจารณาแล้วว่าผู้เอาประกันภัยมีการเจ็บป่วยหรือเป็นโรคใดโรคหนึ่งดังนี้  บริษัทฯจะจ่ายผลประโยชน์ 100% ของผลประโยชน์โรคร้ายแรง 

แฮปปี้เลดี้ พสัส


** ผลประโยชน์จากการตั้งครรภ์และคลอดบุตร  ประกอบด้วยผลประโยชน์ 2 ส่วนคือ

1. ผลประโยชน์ความคุ้มครองขณะตั้งครรภ์  หากแพทย์ได้วินิจฉัยแล้วว่าผู้เอาประกันภัยหรือทารกมีอาการแทรกซ้อนซึ่งมีสาเหตุมาจากการตั้งครรภ์ ดังนี้
•  ทารกในครรภ์เสียชีวิตหลังจากอายุครรภ์ 195 วัน 
•  การผ่าตัดรักษาเนื่องจากภาวะตั้งครรภ์นอกมดลูก
       บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์100% ของผลประโยชน์ความคุ้มครองขณะตั้งครรภ์  และจ่ายเพียงครั้งเดียวและถือว่าผลประโยชน์ความคุ้มครองขณะตั้งครรภ์สิ้นสุดลง
2. ผลประโยชน์ความคุ้มครองภายหลังการคลอดบุตร หากแพทย์ได้วินิจฉัยแล้วว่าผู้เอาประกันภัยหรือทารกมีอาการแทรกซ้อนซึ่งมีสาเหตุมาจากการคลอดบุตร  ดังนี้
•  ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายใน 42 วันนับแต่วันคลอดบุตร
•  ทารกเสียชีวิตภายใน 28 วันนับแต่วันคลอด
•  ทารกที่มีชีวิตอยู่อย่างน้อย 28 วันนับแต่วันคลอดและได้รับการวินิจฉัยภายใน 2 ปีว่ามีโรคประจำตัวแต่กำเนิด ได้แก่ ภาวะดาวน์ซินโดรม โรคกระดูกสันหลังโป่ง หัวใจผิดปกติแบบ Tetralogy of Fallot  หรือ อาการไขว้กันของหลอดเลือดใหญ่
           บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ 100% ของผลประโยชน์ความคุ้มครองภายหลังการคลอดบุตรและจะจ่ายเพียงครั้งเดียว  และถือว่าผลประโยชน์ความคุ้มครองภายหลังการคลอดบุตรสิ้นสุดลง

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
สัญญาเพิ่มเติม  แฮปปี้ เลดี้  ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมมีทั้งหมด 6 ข้อ
สัญญาเพิ่มเติม  แฮปปี้ เลดี้ พลัส  ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมมีทั้งหมด 7 ข้อ  เช่น
ไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ  อันเกิดจากสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อมจากกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

  1. การเจ็บป่วย  หรือ  โรคอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นมาก่อนทำประกัน  หรือ  ภายใน 90 วันภายหลังจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ  หรือ  วันต่ออายุเนื่องจากสัญญาขาดผลบังคับครั้งสุดท้าย
  2. ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องที่เกิดจากการติดเชื้อ HIV เป็นต้น

หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยของแบบประกันนี้  ไม่สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
               ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้  ฉบับที่ 172  ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

 


กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
  


 
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลทุกช่อง ให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยค่ะ
ติดต่อผ่านทาง LINE

หรือ

Contact Us