ให้เราดูแลคุณ และคนที่คุณรัก
เราพร้อมเคียงข้างคุณ ทุกเรื่องประกันภัย

คุณ กฤติยาณี สมท่า (นี)

ผู้จัดการ สำนักงานใหญ่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
  086-4249939
ID Line: neemtl   krittiyani.s@muangthai.co.th
เลขที่ใบอนุญาต 5701063148เอ็กซ์ตร้า แคร์จุดเด่นของสัญญาเพิ่มเติม การประกันภัยสุขภาพ แบบ เอ็กซ์ตร้า แคร์

1. เหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากรัฐ  สวัสดิการอื่น และ/หรือกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพอื่นไม่ว่าจะทำไว้กับบริษัทใด
2. ช่วยเติมเต็มค่ารักษาพยาบาลที่เกินกว่าสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่มีอยู่*
3. ให้ความคุ้มครองนานถึงอายุ 71 ปี**
* ผลประโยชน์เป็นไปตามตารางผลประโยชน์
** ต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิต ที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่


หลักเกณฑ์ในการรับประกันภัย

1. อายุเริ่มของผู้เอาประกันภัย
     กลุ่มอาชีพ 1 และ 2  : 60 วัน - 60 ปี
     กลุ่มอาชีพ 3  : 11 ปี – 60 ปี
2. การตรวจสุขภาพ  :  เป็นไปตามระเบียบการตรวจสุขภาพของกรมธรรม์ประกันชีวิต ที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่
3. สามารถซื้อแนบท้ายกับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ผู้เอาประกันภัยมีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
4. รับประกันภัยทั้งกลุ่มอาชีพ 1, 2 และ 3


 บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร  ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล
ตามความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์  ให้ตามตารางผลประโยชน์


ข้อยกเว้นความคุ้มครอง  ของสัญญาเพิ่มเติม การประกันภัยสุขภาพ แบบ เอ็กซ์ตร้า แคร์ มีทั้งหมด 29  ข้อ เช่น

        ไม่คุ้มครอง ค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย(รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
1. การเจ็บป่วย  ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่เริ่มทำประกันภัย
2. การตรวจสุขภาพทั่วไป  นอนโรงพยาบาลเพื่อทำกายภาพบำบัด
3. การรักษาโรคอันเนื่องมาจากภาวะจิตใจ  ภาวะเครียด  ภาวะกังวลใจ
4. โรคเรื้อรัง  การเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาหรือต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมครั้งสุดท้าย
5. การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน  นับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้  หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ 

  • เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
  • ริดสีดวงทวาร
  • ไส้เลื่อนทุกชนิด
  • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
  • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
  • นิ่วทุกชนิด
  • เส้นเลือดขอดที่ขา 
  • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่  เป็นต้น

หมายเหตุ  :  เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ ไม่สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.51


กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
  


 
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลทุกช่อง ให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยค่ะ
ติดต่อผ่านทาง LINE

หรือ

Contact Us