ให้เราดูแลคุณ และคนที่คุณรัก
เราพร้อมเคียงข้างคุณ ทุกเรื่องประกันภัย

คุณ กฤติยาณี สมท่า (นี)

ผู้จัดการ สำนักงานใหญ่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
  086-4249939
ID Line: neemtl   krittiyani.s@muangthai.co.th
เลขที่ใบอนุญาต 5701063148การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล Easy P.A. Plus


รายละเอียด :


แผนความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

แผน 5

แผน 6

แผน 7

100,000

200,000

300,000

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

เสียชีวิต, ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะ และอื่น ๆ* สูงสุดไม่เกิน

100,000

200,000

300,000

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

ฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกายสูงสุดไม่เกิน

100,000

200,000

300,000

500,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

เสียชีวิต, ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะ และอื่นๆ* จากอุบัติเหตุขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ สูงสุดไม่เกิน

50,000

100,000

150,000

250,000

500,000

500,000

500,000

เงินค่ารักษาพยาบาล สูงสุดไม่เกิน

10,000

20,000

30,000

50,000

100,000

100,000

100,000

เสียชีวิต, ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะ และอื่นๆ* จากอุบัติเหตุสาธารณะสูงสุดไม่เกิน

200,000

400,000

600,000

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

บริการความช่วยเหลือฉุกเฉิน

 

อายุรับประกันภัย

อัตราเบี้ยประกันภัย ต่อคน ต่อปี

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

แผน 5

แผน 6

แผน 7

อายุ  1 เดือน - 15 ปี

1,000

1,300

1,650

2,450

-

-

-

อายุ  16 ปี - 60 ปี

1,000

1,300

1,650

2,450

4,400

5,400

7,200

อายุ  61 ปี - 65 ปี

1,100

1,600

1,950

2,950

4,900

-

-

อายุ  66 ปี - 70 ปี

1,200

1,800

2,450

3,450

6,200

-

-

อายุ  71 ปี - 75 ปี

1,800

2,300

3,050

4,450

8,200

-

-

*อาณาเขตการคุ้มครอง : ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก เป็นระยะเวลา 1 ปี
**  ผลประโยชน์การสูญเสียอวัยวะและอื่น ๆ ซึ่งได้แก่ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง เป็นไปตามอัตราส่วนที่ระบุในกรมธรรม์

      
หมายเหตุ
           กลุ่มอาชีพที่ไม่รับประกันภัย คือ อาชีพงานสนาม เช่น ช่างก่อสร้าง ช่างไม้ กรรมกร รับจ้างทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานบนที่สูง ผู้ควบคุมเครื่องจักร นักมวย นักแข่งรถ รถจักรยานยนต์รับจ้าง ฯลฯ
 
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ของการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล Easy P.A. Plus มีทั้งหมด 20 ข้อ เช่น
ไม่คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

  1. การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
  2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
  3. การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท (Disc Herniation) กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative disc disease) กระดูกสันหลังเสื่อม (Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังส่วน Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
  4. สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฎ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
  5. การก่อการร้าย เป็นต้น
 
หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัยนี้ไม่สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51


กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
  


 
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลทุกช่อง ให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยค่ะ
ติดต่อผ่านทาง LINE

หรือ

Contact Us
Name
Email
Subject
Message