ให้เราดูแลคุณ และคนที่คุณรัก
เราพร้อมเคียงข้างคุณ ทุกเรื่องประกันภัย

คุณ กฤติยาณี สมท่า (นี)

ผู้จัดการ สำนักงานใหญ่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
  086-4249939
ID Line: neemtl   krittiyani.s@muangthai.co.th
เลขที่ใบอนุญาต 5701063148คุ้มครองโรคมะเร็ง

จุดเด่น  :
- คุ้มครองเมื่อตรวจพบโรคมะเร็ง สูงสุด 1,000,000 บาท
- เบี้ยประกันภัย  เริ่มต้นเพียง วันละ 5 บาท*
- เลือกความคุ้มครองชีวิต สูงสุดถึง 400,000 บาท
- ผลประโยชน์รายวัน เมื่อรักษาตัวในโรงพยาบาลจากโรคมะเร็ง  สูงสุดวันละ 5,000 บาท
- รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 20 – 60 ปี
- สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ (ทั้งนี้การรับประกันชีวิตขึ้นอยู่กับถ้อยแถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันชีวิต)

 * กรณีเพศหญิง อายุ 20 ปี เลือกแผนความคุ้มครองแผน 1 (100,000)

เงื่อนไขการรับประกันภัย :
ระยะเวลาเอาประกันภัย

 • แบบประกันภัย คุ้มครองตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัยครบอายุ 90 ปี : ครบอายุ 90 ปี 
 • สัญญาเพิ่มเติมความคุ้มครองโรคมะเร็ง                                       : ครบอายุ 70 ปี** 
 • สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน                                          : ครบอายุ 64 ปี**
**ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติม

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 
 • แบบประกันภัย  คุ้มครองตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัยครบอายุ 90 ปี : ครบอายุ 90 ปี 
 • สัญญาเพิ่มเติมความคุ้มครองโรคมะเร็ง                                       : ครบอายุ 70 ปี** 
 • สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน                                          : ครบอายุ 64 ปี**
**ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติม
อายุที่รับประกันภัย       :   20 ปี –  60 ปี
การชำระเบี้ยประกันภัย  :  รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน, รายเดือน
การตรวจสุขภาพ          : ไม่ตรวจสุขภาพ ทั้งนี้การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
บริษัทฯพิจารณารับประกันภัยเฉพาะกรณีมาตรฐาน

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

กรณีที่บริษัทฯจะไม่คุ้มครอง ตามแบบประกันภัยคุ้มครองตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัยครบอายุ 90 ปี

 1. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2ปี  นับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ ครั้งสุดท้าย
 2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้ายหรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคมะเร็งมีทั้งหมด 6 ข้อ เช่น

ไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใดๆอันเกิดจากสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อมจากกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

 1. การเจ็บป่วย หรือโรคอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นมาก่อนทำประกัน หรือภายใน 60 วันภายหลังจากวันที่สัญญาเพิ่มเติมมีผลบังคับ หรือวันที่ต่ออายุเนื่องจากสัญญาขาดผลบังคับครั้งสุดท้าย
 2. ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องที่เกิดจากการติดเชื้อ HIV เป็นต้นบริษัทฯจะไม่จ่ายผลประโยชน์รายวันกรณีเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล จากโรคมะเร็งอันเกิดจากสาเหตุโดยตรง หรือโดยอ้อมจากข้อใดข้อหนึ่งทั้งหมด 6 ข้อ เช่น    
  • การเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ที่ไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากโรคมะเร็ง ที่ได้รับความคุ้มครอง ตามรายละเอียดของผลประโยชน์โรคมะเร็งที่ยังไม่แพร่กระจายถึงเยื่อบุฐานและผลประโยชน์โรคมะเร็งระยะลุกลาม
  • การเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์  เป็นต้น


กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
  


 
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลทุกช่อง ให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยค่ะ
ติดต่อผ่านทาง LINE

หรือ

Contact Us
Name
Email
Subject
Message