ให้เราดูแลคุณ และคนที่คุณรัก
เราพร้อมเคียงข้างคุณ ทุกเรื่องประกันภัย

คุณ กฤติยาณี สมท่า (นี)

ผู้จัดการ สำนักงานใหญ่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
  086-4249939
ID Line: neemtl   krittiyani.s@muangthai.co.th
เลขที่ใบอนุญาต 5701063148การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ( แบบครอบครัว ) P.A. Family

รายละเอียด :

P.A. Family ความอิสระในการเลือกสรรความคุ้มครอง

 • ให้อิสระในการซื้อสูงสุดได้ถึง 7 คนต่อกรมธรรม์
 • สมาชิกในครอบครัว ได้รับส่วนลด 10%
 • สมาชิกในครอบครัวสามารถเลือกซื้อแผนความคุ้มครองได้สูงสุดเท่าผู้ถือกรมธรรม์หลัก
 
เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย 
 • อายุที่รับประกันภัย
  • ผู้ขอเอาประกันภัยและคู่สมรส         16-75 ปี
  • บุตร                                         1-25 ปี
  • บิดา-มารดา,พี่น้อง (นามสกุลเดียวกัน) ไม่เกิน 75 ปี
 • อาณาเขตความคุ้มครอง : ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี    
 • สมาชิกทุกคนจะได้รับบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย
 • เฉพาะกลุ่มชั้นอาชีพ1 และ 2 เท่านั้น
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

แผนความคุ้มครอง ลูกค้าสามารถเลือกแผนความคุ้มครองเนื่องมาจากอุบัติเหตุได้ 7 แผน ดังนี้

ความคุ้มครอง

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

แผน 5**

แผน 6**

แผน 7**

เสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะ และอื่น ๆ* สูงสุดไม่เกิน

100,000

200,000

300,000

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

100,000

200,000

300,000

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

ฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย   สูงสุดไม่เกิน

100,000

200,000

300,000

500,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

เสียชีวิต, ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะ และอื่น ๆ* จากอุบัติเหตุขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ สูงสุดไม่เกิน

50,000

100,000

150,000

250,000

500,000

500,000

500,000

เงินค่ารักษาพยาบาล สูงสุดไม่เกิน

10,000

20,000

30,000

50,000

100,000

100,000

100,000

 

อายุ

เบี้ยประกันภัยรายปีสำหรับ ผู้ถือกรมธรรม์

16 – 60 ปี

700

999

1,399

2,199

4,199

5,200

7,000

61 – 65 ปี

800

1,299

1,699

2,699

4,699

-

-

66 – 70 ปี

900

1,499

2,199

3,199

5,999

-

-

71 – 75 ปี

1,500

1,999

2,799

4,199

7,999

-

-

 

อายุ

เบี้ยประกันภัยรายปีสำหรับ สมาชิกในครอบครัวของผู้ถือกรมธรรม์

1 เดือน – 15 ปี

630

899

1,259

1,979

-

-

-

16 – 60 ปี

630

899

1,259

1,979

3,779

4,680

6,300

61 – 65 ปี

720

1,169

1,529

2,429

4,229

-

-

66 – 70 ปี

810

1,349

1,979

2,879

5,399

-

-

71 – 75 ปี

1,350

1,799

2,519

3,779

7,199

-

-

* ผลประโยชน์การสูญเสียอวัยวะ และอื่น ๆ ซึ่งได้แก่ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง เป็นไปตามอัตราส่วนที่ระบุในกรมธรรม์

 

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

1. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

      1.1 การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
      1.2 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
      1.3 การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ
      1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จำเป็นจะต้องกระทำ เนื่องจากได้รับบาดเจ็บซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้กระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
      1.5 การแท้งลูก
      1.6 การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
        1.7 การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
        1.8 อาหารเป็นพิษ
      1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท (Disc Herniation) กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative disc disease) กระดูกสันหลังเสื่อม (Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังส่วน Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
      1.10 สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฎ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
      1.11 การก่อการร้าย
      1.12 การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และจากกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่งดำเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง
      1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตราย อื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้

2. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้ (เว้นแต่จะได้มีการขยายความคุ้มครองและมีการออกเอกสารแนบท้ายเพื่อขยายความคุ้มครองดังกล่าว)

      2.1 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จัมพ์ ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ
      2.2 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
      2.3 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียน เพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
      2.4 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใด ๆ
      2.5 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
      2.6 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
      2.7 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงครามหรือปราบปราม แต่หากการเข้าปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติการสงครามหรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น ส่วนหลังจากนั้นให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับต่อไปจนสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยของแบบประกันนี้ไม่สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 30 ธ.ค. 51

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
  


 
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลทุกช่อง ให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยค่ะ
ติดต่อผ่านทาง LINE

หรือ

Contact Us
Name
Email
Subject
Message