ให้เราดูแลคุณ และคนที่คุณรัก
เราพร้อมเคียงข้างคุณ ทุกเรื่องประกันภัย

คุณ กฤติยาณี สมท่า (นี)

ผู้จัดการ สำนักงานใหญ่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
  086-4249939
ID Line: neemtl   krittiyani.s@muangthai.co.th
เลขที่ใบอนุญาต 5701063148ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD)

จุดเด่น
• ไม่ต้องกังวลกับอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยอย่างกระทันหัน
• แบ่งเบาค่ารักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้นได้
• รับการรักษาในโรงพยาบาลได้สูงถึง 30 ครั้งต่อปี

หลักเกณฑ์ในการรับประกันภัย
1. อายุเริ่มของผู้เอาประกันภัย   :  6 ปี - 69 ปี ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 70 ปี*
    *ระยะเวลาคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพที่บันทึกสลักหลังนี้แนบท้ายอยู่ และอายุสูงสุดที่สัญญาเพิ่มเติมนั้นให้ความคุ้มครองได้โดยอัตราเบี้ยประกันภัยจะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุของผู้เอาประกันภัย
2. การชำระเบี้ยประกันภัย       :  รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน รายเดือน  ซึ่งเป็นไปตามกรมธรรม์หลัก
3. สามารถซื้อแนบท้ายกรมธรรม์หลัก ทั้งที่เป็นกรมธรรม์ใหม่หรือกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่แล้วได้ โดยบันทึกหลัง
การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกนี้ จะต้องซื้อพร้อมกับสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ ที่ซื้อเข้ามาใหม่เท่านั้น
4. ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อบันทึกสลักหลังการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกได้มากกว่า 1 สัญญา และเมื่อรวมผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สำหรับการรักษาพยาบาลต่อครั้งสูงสุด ของทุกกรมธรรม์แล้วต้องไม่เกิน 2,000 บาท ต่อผู้เอาประกันภัยแต่ละคน
5. การตรวจสุขภาพเป็นไปตามระเบียบการตรวจสุขภาพของแบบประกันภัยหลัก
6. สามารถซื้อได้กับกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ผลประโยชน์มีให้เลือก 5 แบบ ดังนี้

     
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ของบันทึกสลักหลังการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD)
          ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 180 วัน นับจากวันที่ทำบันทึกสลักหลังการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ หรือวันต่ออายุบันทึกสลักหลังฯ นี้ ที่เกิดจากโรคหรือภาวะผิดปกติ (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) ดังต่อไปนี้
1. โรคต่อมไทรอยด์
2. โรคลมบ้าหมู
3. โรคเบาหวาน
4. โรคภูมิแพ้
5. โรคความดันโลหิตสูง
6. โรคหัวใจ
7. โรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร 

          ทั้งนี้ รวมถึงข้อยกเว้นความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ ที่บันทึกสลักหลังการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) นี้แนบอยู่ และยังคงมีผลบังคับ

หมายเหตุ 

    -  เบี้ยประกันภัยของความคุ้มครองการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก จะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุที่เพิ่มขึ้น
    -  เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่ายและของความคุ้มครองการ
       รักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกนี้ ไม่สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดี
       กรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51


กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
  


 
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลทุกช่อง ให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยค่ะ
ติดต่อผ่านทาง LINE

หรือ

Contact Us