ให้เราดูแลคุณ และคนที่คุณรัก
เราพร้อมเคียงข้างคุณ ทุกเรื่องประกันภัย

คุณ กฤติยาณี สมท่า (นี)

ผู้จัดการ สำนักงานใหญ่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
  086-4249939
ID Line: neemtl   krittiyani.s@muangthai.co.th
เลขที่ใบอนุญาต 5701063148เพื่อการศึกษามหาวิทยาลัย21/18

รายละเอียด : เงินทุนการศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในระดับมหาวิทยาลัย สำหรับคนที่คุณรักและห่วงใยกับอนาคตที่สดใส เพิ่มความอุ่นใจให้กับบุตรหลานของคุณว่าจะได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องอย่างที่ต้องการ

อนาคตที่สดใสทางการศึกษาของลูกคุณ กำหนดได้ด้วย...

 • ชำระเบี้ยประกันภัยถึงครบอายุ 18 ปี และระยะเวลาเอาประกันภัยถึงครบอายุ 21 ปี
 • รับเงินจ่ายคืน 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ครบอายุ 18 ปี 19 ปี และ 20 ปี  รวม 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
 • ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ครบอายุ 21 ปี  รับเงินครบสัญญา 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญารวมรับผลประโยชน์ตลอดสัญญา 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
 • รับความคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุที่กำหนด  สูงสุด 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่ม

สัญญาเบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ไม่สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51


จุดเด่นของแบบประกันภัย

     เน้นการออมทรัพย์ เพื่อเป็นเงินทุนการศึกษาสำหรับบุตรหลานในอนาคต


เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย    :  ครบอายุ  18 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย             : ครบอายุ 21 ปี
 • อายุที่รับประกันภัย                    :  1 - 10 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ   : 200,000 บาท
 • สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี  ราย 6 เดือน  ราย 3 เดือน  และ รายเดือน
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้โดยเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ
 • เงื่อนไขการตรวจสุขภาพ เป็นไปตามระเบียบการพิจารณารับประกันของบริษัทฯ

 

หมายเหตุ  - ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา และในกรณีที่การระบุจำนวนเงินผลประโยชน์และความคุ้มครองไม่ถูกต้องเมื่อคิดคำนวณเป็น % ให้ยึดถือตาม % ที่กำหนด
 
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

 1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
 2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
  


 
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลทุกช่อง ให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยค่ะ
ติดต่อผ่านทาง LINE

หรือ

Contact Us