ให้เราดูแลคุณ และคนที่คุณรัก
เราพร้อมเคียงข้างคุณ ทุกเรื่องประกันภัย

คุณ กฤติยาณี สมท่า (นี)

ผู้จัดการ สำนักงานใหญ่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
  086-4249939
ID Line: neemtl   krittiyani.s@muangthai.co.th
เลขที่ใบอนุญาต 5701063148เมืองไทยทวีทรัพย์ 15/7 พลัส

เริ่มต้นวางแผนชีวิตที่ดีในวันนี้ เพราะอนาคตเป็นสิ่งที่คุณกำหนดเองได้ เพื่อความมั่นคงในวันข้างหน้าของตัวคุณและคนที่คุณรัก

รายละเอียด
          เมืองไทยทวีทรัพย์ 15/7 พลัส เป็นแบบประกันภัยที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวทั้งความคุ้มครองชีวิตที่เพิ่มสูงขึ้นและผลประโยชน์เมื่อครบอายุสัญญาอันคุ้มค่า ด้วยระยะ   เวลาชำระเบี้ยประกันภัยที่สั้น ช่วยให้คุณอุ่นใจได้ไม่ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรด้วยมูลค่าของเงินออมและความคุ้มครองที่เพิ่มค่า 
          คุ้มครอง คุ้มค่า
          เมืองไทยทวีทรัพย์ 15/7 พลัส  มอบวงเงินความคุ้มครองเริ่มต้นที่ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา และความคุ้มครองเพิ่มขึ้นตามปีกรมธรรม์ที่กำหนดจนครบสัญญาให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
           เงินตราเพิ่มพูน
           เมืองไทยทวีทรัพย์ 15/7 พลัส  มอบเงินจ่ายคืนระหว่างสัญญา ทุก 2 ปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรรม์ที่ 2 ถึงสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 14 รวม 51% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญาและรับเงินครบสัญญาเมื่อครบสัญญา 185% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา รวมรับผลประโยชน์ตลอดสัญญา 236% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 - 70 ปี
 2. ระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ปี , ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 7 ปี
 3. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
 4. สามารถเลือกชำระเบี้ยประภัยแบบรายปี ราย 6 เดือน ราย 3เดือน และ รายเดือน (จำนวนเงินเอาประกันภัยต่ำกว่า 150,000 บาท รับเฉพาะรายปี)
 5.  สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรมได้ โดยเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ
จุดเด่นของแบบประกันภัย
 1. ชำระเบี้ยประกันภัย 7 ปี , ระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ปี
 2. รับผลประโยชน์รวมสูงสุด 236% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา ดังนี้
  2.1 เงินจ่ายคืนระหว่างสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ทุก 2 ปี เริ่มตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 รวม 51%
         ( ปีกรมธรรม์ที่ 2 , 4 , 6 ปีละ 6% , ปีกรมธรรม์ที่ 8 , 10 , 12 ปีละ 7% , ปีกรมธรรม์ที่ 14 เท่ากับ 12% )
  2.2
  เงินครบสัญญา  ณ  สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15 = 185%
 3. ความคุ้มครองชีวิตเพิ่มสูงขึ้นตามช่วงปีกรมธรรม์ดังนี้
  • ปีกรมธรรม์ที่ 1-3        100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
  • ปีกรมธรรม์ที่ 4           120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
  • ปีกรมธรรม์ที่ 5           140% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
  • ปีกรมธรรม์ที่ 6           160% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
  • ปีกรมธรรม์ที่ 7-10       180% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
  • ปีกรมธรรม์ที่ 11-15     200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

 4. เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่ง ประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

เงินปันผลตามกรมธรรม์ประกันภัย
     หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญา บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลพิเศษ (ถ้ามี)


หมายเหตุ  - ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา และในกรณีที่การระบุจำนวนเงิน ผลประโยชน์และความคุ้มครองไม่ถูกต้องเมื่อคิดคำนวณเป็น % ให้ยึดถือตาม % ที่กำหนด
                              

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

 1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
 2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับ  ประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ
กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
  


 
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลทุกช่อง ให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยค่ะ
ติดต่อผ่านทาง LINE

หรือ

Contact Us
Name
Email
Subject
Message