ให้เราดูแลคุณ และคนที่คุณรัก
เราพร้อมเคียงข้างคุณ ทุกเรื่องประกันภัย

คุณ กฤติยาณี สมท่า (นี)

ผู้จัดการ สำนักงานใหญ่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
  086-4249939
ID Line: neemtl   krittiyani.s@muangthai.co.th
เลขที่ใบอนุญาต 5701063148เมืองไทย ธนทวี 15/10

รายละเอียด : แผนการประกันชีวิตที่สร้างหลักประกันอันมั่นคงให้กับคุณและครอบครัว โดยให้ความคุ้มครองและผลประโยชน์ด้านการออมทรัพย์อย่างคุ้มค่า ให้ทุกความปรารถนาในชีวิตคุณและครอบครัวเป็นจริงได้สร้างรอยยิ้มได้ง่ายๆ ด้วยแบบประกันที่สร้างความอุ่นใจให้กับคุณและคนที่คุณรัก
1. ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี ด้วยระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ปี
2. รับเงินจ่ายคืน ณ สิ้นปีกรมธรรม์ ตลอดสัญญา ดังนี้

  • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 3,5,7 รับครั้งละ 5%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
  • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 9,11,13รับครั้งละ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
3. ครบสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15 รับ 265% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
         รวมรับผลประโยชน์ตลอดสัญญา 310% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
4. รับความคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้นทุกปีกรมธรรม์ ปีละ 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา ตั้งแต่ปี   
         กรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป จนสูงสุดที่ 280% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 10-15

จุดเด่นของแบบประกันภัย เมืองไทย ธนทวี 15/10
1    แบบประกันชีวิตที่เน้นทั้งการออมทรัพย์และความคุ้มครองชีวิตที่คุ้มค่าควบคู่กันไป
2    เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินระยะปานกลาง และได้รับความคุ้มครองระยะปานกลาง
3    รักษาสภาพคล่องทางการเงินระหว่างการออม ด้วยผลประโยชน์ระหว่างสัญญา
4    เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรม
      สรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51


เงื่อนไขการรับประกันภัย

  • อายุที่รับประกันภัย 1 – 70 ปี
  • ระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัย ขั้นต่ำ 150,000 บาท
  • สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และ รายเดือน
  • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้ โดยเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ
  • เงื่อนไขการตรวจสุขภาพ เป็นไปตามระเบียบการพิจารณารับประกันของบริษัทฯ

หมายเหตุ  - ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา และในกรณีที่การระบุจำนวนเงิน ผลประโยชน์และความคุ้มครองไม่ถูกต้องเมื่อคิดคำนวณเป็น % ให้ยึดถือตาม % ที่กำหนด

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

 


กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
  


 
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลทุกช่อง ให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยค่ะ
ติดต่อผ่านทาง LINE

หรือ

Contact Us