ให้เราดูแลคุณ และคนที่คุณรัก
เราพร้อมเคียงข้างคุณ ทุกเรื่องประกันภัย

คุณ กฤติยาณี สมท่า (นี)

ผู้จัดการ สำนักงานใหญ่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
  086-4249939
ID Line: neemtl   krittiyani.s@muangthai.co.th
เลขที่ใบอนุญาต 5701063148ซุปเปอร์ เซฟวิ่ง 14/7

โครงการเมืองไทย ซุปเปอร์ เซฟวิ่ง 14/7
ออมทรัพย์สุขใจ เงินได้เพิ่มพูน

สุขใจ… ด้วยเงินจ่ายคืนทุกสิ้นปีกรมธรรม์ รวมตลอดสัญญาสูงถึง 51% *
ถูกใจ… กับเงินครบกำหนดสัญญาสูงถึง 135% *
อุ่นใจ… กับความคุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา 145% *
โดนใจ … บริษัทฯจะชำระเบี้ยประกันภัยให้จนครบ 7 ปี ** หากผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรือเกิดโรคภัยจนกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร


*เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
**กรณีผู้เอาประกันภัย(สำหรับอายุรับประกันภัย 15 – 59 ปี)ได้รับบาดเจ็บหรือเกิดโรคภัยจนกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวร โดยพิสูจน์ได้ว่าเกิดการทุพพลภาพขึ้นระหว่างวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอา ประกันภัยมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ ถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และบริษัท ฯ ได้รับหลักฐานการพิสูจน์โดยครบถ้วนแล้ว บริษัทจะยกเว้นการชำระเบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัย เมืองไทย ซุปเปอร์ เซฟวิ่ง 14/7 ที่ครบกำหนดชำระในระหว่างทุพพลภาพจนถึงสิ้นสุดระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยเงื่อนไขการรับประกันภัย

ระยะเวลาเอาประกันภัย 14 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 7 ปี
อายุที่รับประกันภัย 1 เดือน – 70 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท (ราวๆ 22,800 บาท ต่อปี)
การชำระเบี้ยประกันภัย รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน, และ รายเดือน
การซื้อสัญญาเพิ่มเติม สามารถซื้อได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯกรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
  


 
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลทุกช่อง ให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยค่ะ
ติดต่อผ่านทาง LINE

หรือ

Contact Us